MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2023 - 2024

Xem nhanh
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT THỰC NGHIỆM KHOA HỌC GIÁO DỤC, NĂM HỌC 2023 - 2024