Chương trình giáo dục đào tạo
Nhà trường tổ chức học tập theo chương trình Giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và đào tạo. Năm học 2013-2014, trường là một trong sáu trường trong cả nước đã thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo CV 791 của Bộ GD & ĐT nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, hoạt động giáo dục của các trường phổ thông theo hướng tăng cường năng lực thực hành, vận dụng kiến thức, giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật…

Nội dung cơ bản trong  phát triển chương trình theo công văn 791 là: Rà soát nội dung CT, SGK hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp với trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. Trường được chủ động cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học trong CT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực học sinh;đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả giáo dục; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS.