Đội ngũ cán bộ giáo viên cấp THPT
Phạm Minh Châm - Ths
GV: KH Tự Nhiên
Lê Thị Thúy Vinh - THS
GV: KH Tự Nhiên - Tổ phó CM
Hoàng Thị Dinh - THS
GV: KH Tự Nhiên
Nguyễn Sỹ Nam - THS
GV: KH Tự Nhiên
Lê Thị Nhung - ĐH
GV: KH Xã Hội - Tổ trưởng CM
Mai Thị Vân - THS
GV: KH Xã Hội
Nguyễn Văn Hoàn - ĐH
GV: Nghệ Thuật - Thể Chất
Vũ Văn Tuyên - ĐH
GV: Nghệ Thuật - Thể Chất
Tống Thị Quỳnh Hoa - ĐH
GV: Ngoại Ngữ TrH - Tổ trưởng CM
Phan Thị Huyền Trang - TS
GV: Ngữ Văn TrH - Tổ trưởng CM
Trần Thị Yến - ĐH
GV: Ngữ Văn TrH
Ngô Thị Lành - ths
GV: Ngữ Văn TrH
Nguyễn Thu Hằng - Ths
GV: Toán Tin TrH - Tổ phó CM
Phạm Thị Hoa - THS
GV: Toán Tin TrH