ĐỀ MINH HỌA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025


Học sinh bấm vào link sau để làm bài khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2024-2025
 
Xem nhanh