Tuyển sinh

Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu khoa học của Viện khoa học giáo dục Việt Nam và nhiệm vụ triển khai thực nghiệm của nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, qui mô trường lớp và đội ngũ giáo viên, Trường PTCS Thực Nghiệm sẽ tuyển sinh vào học lớp Một năm học 2013 – 2014. Cụ thể như sau:

Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu khoa học của Viện khoa học giáo dục Việt Nam và nhiệm vụ triển khai thực nghiệm của nhà trường trong năm học 2013 – 2014.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, qui mô trường lớp. Trường PTCS Thực Nghiệm sẽ tuyển sinh vào học lớp Sáu năm học 2013 – 2014 theo kế hoạch sau:

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo