Ban giám hiệu:

 1. Cô Lê Thị Mai Hương - Thạc sĩ Hóa học - Hiệu trưởng
 2. Cô Đoàn Thị Hải Quỳnh - Thạc sĩ Vật lí - Phó Hiệu trưởng

Tổ Toán:

 1. Cô Lê Thị Ngân - Cử nhân Toán - Tổ trưởng chuyên môn.
 2. Cô Đào Bích Nga - Cử nhân Toán
 3. Cô Phạm Thúy Hồng - Cử nhân Toán
 4. Cô Phạm Hồng Diệp - Cử nhân Toán
 5. Cô Nguyễn Bích Ngọc - Cử nhân Toán
 6. Cô Hoàng Hồng Vân - Cử nhân Toán
 7. Thầy Đào Quang Minh - Cử nhân Toán

 Tổ Ngữ văn:

 1. Cô Lê Huyền Nga - Thạc sĩ Ngữ văn - Tổ trưởng chuyên môn
 2. Cô Nguyễn Lan Anh - Cử nhân Ngữ văn
 3. Cô Nguyễn Đức Hạnh - Cử nhân Ngữ văn
 4. Cô Trần Thu Hà - Cử nhân Ngữ văn
 5. Cô Nguyễn Việt Hoàng - Cử nhân Ngữ văn
 6. Cô Trần Vân Hiền - Cử nhân Ngữ văn
 7. Cô Tạ Lan Phương - Thạc sĩ Ngữ văn

 Tổ Ngoại ngữ:

 1. Cô Phạm Hà Châu - Cử nhân SP Ngoại ngữ - Tổ trưởng chuyên môn
 2. Thầy Nguyễn Trọng Tấn - Cử nhân SP Ngoại ngữ
 3. Cô Phạm Thị Thủy - Cử nhân SP Ngoại ngữ
 4. Cô Nguyễn Nội Hà - Cử nhân SP Ngoại ngữ
 5. Cô Nguyễn Thu Nga - Cử nhân SP Ngoại ngữ (Tiếng Nhật)
 6. Cô Nguyễn Tú Anh - Cử nhân SP Ngoại ngữ

 Tổ Tự nhiên:

 1. Cô Đoàn Hải Quỳnh - Thạc sĩ Vật lí - Tổ trưởng chuyên môn
 2. Cô Nguyễn Thị Thúy - Cử nhân Sinh học
 3. Cô Phùng Thiên Hương - Cử nhân Tin học
 4. Cô Nguyễn Thị Hưởng - Cử nhân Sinh học
 5. Cô Đào Mai Oanh - Thạc sĩ Hóa học
 6. Cô Đào Thị Huyền - Thạc sĩ Vật lí

 Tổ Các môn:

 1. Cô Phùng Phương Nam - Cử nhân CN - Tổ trưởng chuyên môn
 2. Thầy Nguyễn Lý Hậu - Cử nhân TDTT
 3. Thầy Lê Văn Tuyền - Cử nhân TDTT
 4. Cô Nguyễn Thị Bình - Cử nhân Lịch sử
 5. Thầy Nguyễn Thái Sơn - Cử nhân Mĩ thuật
 6. Cô Trịnh Thị Hà - Thạc sĩ Địa lí
 7. Cô Lưu Thanh Mai Lan - Cử nhân Âm nhạc
 8. Cô Nguyễn Thị Loan - Cử nhân Tâm lí (GDCD)

 Văn phòng:

 1. Cô Nguyễn Hồng Minh - Quản lí khối Văn phòng
 2. Cô Nguyễn Minh Ngọc - Kế toán
 3. Cô Nguyễn Thúy Linh - NV Y tế

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo